Wealth StartUp

Your Trusted Planner

รายินดีมอบบริการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ด้วยความเป็นมืออาชีพตามหลักการวางแผนการเงินแบบสากล

โดยยึดเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ

Analysing Data

About

ยินดีต้อนรับสู่ Wealth StartUp

เพื่อนร่วมทางของการวางแผนการเงินครบวงจร

เพื่อความมั่งคงและมั่งคั่งของท่าน

Conference Room

ทำไมต้องวางแผนการเงิน?

โดยเฉลี่ยเรามีเวลาทำงานสร้างรายได้เฉลี่ย 40 ปี ตั้งแต่อายุ 20 - 60 ปี หลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เงินที่สะสมมา

ทำอย่างไรจะทำให้มีเงินเพียงพอหลังวัยเกษียณ

Woman & Doctor

* อายุเฉลี่ยขัยเฉลี่ยมากยิ่งขึ้น ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้อายุขัยเฉลี่ยสูงมากยิ่งขึ้น หลังอายุ 60 ปีแล้ว อายุขัยเฉลี่ยจะอยู่ต่อไปได้อีก 20 - 25 ปี 

* โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวใหญ่มาสู่ครอบครัวเดี่ยว หรือสมรสแต่ไม่มีบุตร และจำนวนคนโสดมีมากยิ่งขึ้น

* Aging Society ไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้สวัสดิการของรัฐอาจจจะไม่เพียงพอ

Stock Market Down

* เงินเฟ้อ ทำให้อัตราค่าครองชีพในอนาคตสูงขึ้น ลองคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อ 20 ปีที่แล้วชามไม่กี่บาท ปัจจุบันเฉลี่ย 50 บาท

* อัตราผลตอบแทนลดลง ในอดีตดอกเบี้ยเงินฝาก 10% มีให้เห็น สามารถฝากเงินกินดอกเบี้ยได้ ปัจจุบันอยู่ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำและไม่มีวันกลับไปสูงเหมือนเดิมในอดีตได้แล้ว

Stock Market Quotes

* สินค้าทางการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในอดีตเราจะรู้จักเฉพาะเงินฝาก ปัจจุบันสินค้าทางการเงินมีหลากหลายมากยิ่งขั้น ทั้งกองทุนรวม ซึ่งมีหลากหลายประเภท หลากหลายความเสี่ยง หุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ต่างๆ 

Conference Room

Contact Me

115/4 Moo13,  Metro Biztown, Kanchanapisek Road,

BangBuathong,BangBuaThong,Nontaburi 11110

Mobile: 0818702453

Blog