เกี่ยวกับเรา

ในอดีตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับสูง 9-10% ทำให้สามารถฝากเงินและใช้เฉพาะดอกเบี้ยได้ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่สามารถทำได้อีกแล้ว และไม่มีวันที่อัตราดอกเบี้ยจะกลับไปสูงเช่นเดิมได้ อีกทั้งโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ลูกหลานสามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้ ปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยว มีลูกน้อยลง รวมถึงสมรสแล้วไม่มีบุตร และเป็นโสดกันมากขึ้น และในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การวางแผนการเงินจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ในกระบวนการในการวางแผนการเงิน เรายึดหลักการวางแผนการเงินตามปิรามิดทางการเงิน (Pyramid of Financial Planning) ตั้งแต่การโอนย้ายความเสี่ยงในลำดับแรก แล้วจึงมาทำในขั้นสะสม โดยการแบ่งเงินเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลางและระยาว หลังจากนั้นจึงมาวางแผนการลงทุนเป็นลำดับสุดท้าย

เราไม่ได้เป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สิ่งที่เราขายคือ ความสงบสุขทางใจ (Peace Of Mind) ผ่านแผนการเงินของลูกค้า คือ  แผนกคุ้มครองรายได้ครอบครัว การวางแผนการเกษียณอายุ การวางแผนกองทุนการศึกษาบุตร และแผนการลงทุน โดยมีสินค้าทางการเงินที่ประกอบด้วย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนรวม กองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี หุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น

Office Conference