Search
  • Wicharn Chansorn

วิธีจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First

Updated: Jan 29

สำหรับท่านที่จองหุ้น PTTOR ภายในวันที่ 2 ก.พ. 2564 สำหรับส่วนที่เกิน 300 หุ้น จะมีวิธีการจัดสรรหุ้นในส่วนเกินอย่างไรนั้น ท่านสามารถศึกษาได้จากภาพนี้


cr:pttor8 views0 comments