Search
  • Wicharn Chansorn

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระนี้ เริ่ม 1 เม.ย. 2564

Updated: Apr 3

เริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ “เงินต้นที่ผิดนัดจริง” และกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ "อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%" ซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้น ทั้งลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ครับ bit.ly/3qxa18d


ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

6 views0 comments